Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "MiniElegancja"

(publikacja zgodnie ze stanem na maj 2018r)
 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja dostępnego pod adresem: mini-elegancja.eu.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem: mini-elegancja.eu z sub domenami, prowadzony jest przez przedsiębiorce Anne Zając.
  4. Dane Firmy: Elegantka Anna Zając ul.Dickensa 6/44  02-107 Warszawa , Nip.8241516063. REGON:142580042 
  5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja.
  6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego MiniElegancja jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą obsługi skryptów lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 60.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 2024x768 pikseli.
  7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca Anna Zając zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego MiniElegancja do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mini-elegancja.eu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego MiniElegancja jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu MiniElegancja.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Przedsiębiorca Anna Zając może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego MiniElegancja, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym MiniElegancja dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego MiniElegancja naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego MiniElegancja,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez przedsiębiorce Anne Zając za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorcy Anny Zając.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody obsługi Sklepu Internetowego MiniElegancja.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy MiniElegancja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorcy Anny Zając,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego MiniElegancja jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego MiniElegancja w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego MiniElegancja należy wejść na stronę internetową mini-elegancja.eu, dokonać wyboru towaru oraz postępować zgodnie z komunikatami generowanymi przez system transakcyjny.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznaczne informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego MiniElegancja wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
   6. Jest zależny od warunków opisanych w zamówieniu i wybranych sposobów dostawy. Zamówiony towar zostanie przygotowany do wysyłki maksymalnie w ciągu 7 dni
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorcą Anną Zając Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia numer ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mini-elegancja.eu oraz sporządzić jego wydruk.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin Sklepu Internetowego MiniElegancja) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się we wskazany przez zamawiającego sposób w formularzu zamówienia. Koszty dostawy (jeśli takie występują) są szczegółowo opisane w sekcji INFORMACJE w zakładce WYSYŁKA. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej formy dostawy ale wysyłka zostanie przygotowana przez Sklep Internetowy MiniElegancja w ciągu od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu Internetowego MiniElegancja.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego ING 56 1050 1041 1000 0092 4737 2130,
   2. płatnością w systemie sprzedażowym Sklepu Internetowego MiniElegancja,
   3. Płatności przy odbiorze towaru od kuriera.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania towaru.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Internetowy MiniElegancja) o decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, (z wyjątkiem kosztów odesłania do nas przez Państwa produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymania towaru objętego zwrotem. Zwrotu płatności, ( Ceny towaru plus koszt wysyłki nie przekraczający najtańszej dostępnej w ofercie towaru sprzedającego. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Jeżeli Kupujący dokonał częściowego Zwrotu towaru wówczas koszty przesyłki nie będą zwracane.) dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku poniosą Państwo tylko koszt odesłania wysyłki.
  2. Reklamacje dotyczące Towarów
   1. Sklep Internetowy MiniElegancja jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@mini-elegancja.eu Sklep Internetowy MiniElegncja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   3. Sklep Internetowy MiniElegancja nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sklep Internetowy MiniElegancja podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorce Anne Zając o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego MiniElegancja.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklep Internetowy MiniElegancja Klient może zgłaszać pisemnie na adres: kontakt@mini-elegancja.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. Sklep Internetowy MiniElegancja zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  4. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
    1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
    2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowy MiniElegancja a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
    3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowy MiniElegancja a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego MiniElegancja.
    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

   We wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym REGULAMINIE prosimy o kontakt z obsługa Sklepu Internetowego MiniElegancja pisząc na adres kontakt@mini-elegancja.eu
    Pozostajemy do Waszej dyspozycji.
    Zespół Sklepu MiniElegancja.
Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 71 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-09-25
Poleca
2020-09-27
Kurtka idealna pod względem jakości. Szybka dostawa następnego dnia po zamówieniu. Polecam w 100%
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel