Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "Elegantka Anna Zając"

(publikacja zgodnie ze stanem na maj 2018r)
 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka;
  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka dostępnego pod adresem: elegantka.eu, mala.elegantka.eu, m.elegantka.eu.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod adresem: elegantka.eu z sub domenami, prowadzony jest przez przedsiębiorce Anne Zając.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą obsługi skryptów lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 60.0.1 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 2024x768 pikseli.
  6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
  7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedsiębiorca Anna Zając zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mała Elegantka do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu elegantka.eu oraz sporządzić jego wydruk.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego Mała Elegantka jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Mała Elegantka.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Przedsiębiorca Anna Zając może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego Mała Elegantka, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym mała Elegantka dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mała Elegantka naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego Mała Elegantka,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez przedsiębiorce Anne Zając za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Przedsiębiorcy Anny Zając.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody obsługi Sklepu Internetowego Mała Elegantka.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy Mała Elegantka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Przedsiębiorcy Anny Zając,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Mała Elegantka jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Mała Elegantka należy wejść na stronę internetową elegantka.eu, dokonać wyboru towaru oraz postępować zgodnie z komunikatami generowanymi przez system transakcyjny.
  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznaczne informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego Mała Elegantka wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
   6. Jest zależny od warunków opisanych w zamówieniu i wybranych sposobów dostawy. Zamówiony towar zostanie przygotowany do wysyłki maksymalnie w ciągu 7 dni
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” . Dopuszczalne jest zastosowanie innego, równoznacznego sformułowania informującego o obowiązku zapłaty, np. „zamawiam i płacę”
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorcą Anną Zając Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie Przyjęcia zamówienia numer ...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu elegantka.eu oraz sporządzić jego wydruk.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego Mała Elegantka) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się we wskazany przez zamawiającego sposób w formularzu zamówienia. Koszty dostawy (jeśli takie występują) są szczegółowo opisane w sekcji INFORMACJE w zakładce WYSYŁKA. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej formy dostawy ale wysyłka zostanie przygotowana przez Sklep Internrtowy Mała Elegantka w ciągu od 3 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu Internetowego Mała Elegantka.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI 56105010411000009247372130,
   2. płatnością w systemie sprzedażowym Sklepu Internetowego Mała Elegantka,
   3. Płatności przy odbiorze towaru uod kuriera.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania towaru.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Internetowy Mała Elegantka) o decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymania towaru obiętego zwrotem. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Reklamacje dotyczące Towarów
   1. Sklep Internetowy Mała Elegantka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres m.elegantka@wp.pl. Sklep Internetowy Mała Elegantka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
   3. Sklep Internetowy Mała Elegantka nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
  3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
   1. Sklep Internetowy Mała Elegantka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
   2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorce Anne Zając o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego Mała Elegantka.
   3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklep Internetowy Mała Elegantka Klient może zgłaszać pisemnie na adres: m.elegantka@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
   4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
   5. Sklep Internetowy Mała Elegantka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  4. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowy Mała Elegantka a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowy Mała Elegantka a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego Mała Elegantka.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


   5. We wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym REGULAMINIE prosimy o kontakt z obsługa Sklepu Internetowego Mała Elegantka pisząc na adres m.elegantka@wp.pl


     Pozostajemy do Waszej dyspozycji.
     Zespół Sklepu Mała Elegantka.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel